• Forum Cogito

Peter Sloterdijk – forteller og medisinmann – diagnostiker og anagnostiker

Updated: Jan 8


Les Ole Harald Dahls artikkel om Peter Sloterdijk - tidligere publisert i Cogito nr 27 og 28.skrev Peter Sloterdijk seg for alvor inn i filosofihistorien. Denne utgivelsen

har blitt det verket som har solgt mest i den filosofiske sjanger i det

tysktalende sprakomradet etter andre verdenskrig. Der drofter og kritiserer

Sloterdijk filosofien i den moderne, akademiske tradisjonen. Han fremstiller

disiplinen som en prestasjonskultur for en elite med sarskilte anlegg

for kompliserte abstraksjoner og evne til a absorbere store mengder slike

fremstillinger. Han hevder at den som akademisk tradisjon har blitt en

ren referansekultur for en sarskilt elite med spesielle forutsetninger.

– Fra denne sin kritiske posisjon, har Sloterdijk droye tjuefem ar etter suksessen,

arbeidet seg frem til lansering av en fornyet humanisme med publiseringen

av boken Du musst dein Leben andern i 2009. Om denne nye sloterdijkske

humanismen, som han selv kaller .Anthropotechnik., kommer

til et gjennombrudd, vil de konfliktskapende religioner miste sin aktualitet

og gyldighet, hevder forfatteren. Han sammenligner sin .Anthropotechnik

. med Freuds psykoanalyse, og sier at der hvor psykoanalysen griper

tak i det fortrengtes tilbakevending, der vil .die Anthropotechnik. gripe

tak i det ikke forstattes tilbakevending, som det na kan oppleves i var

nyreligiose tid. Da vil religionene bli unodvendige, overflodige og uhensiktsmessige. – Her star det 21.arhundrets menneske overfor en ny kognitiv mulighet.

Og skal det gripe denne muligheten, star det i behov av å utvikle en ny treningskultur – en psykologisk øvings og treningskultur som ogsa den filosofisk og vitenskaplig

orienterte bevissthet kan profittere pa. – Dette er forste del av en artikkel hvor Ole Harald Dahl gir en introduksjon til den sloterdijkske anthropotechnik.

Del 1

Del 2

#Artikler #TidsskriftetCogito #Generelt

34 views

Recent Posts

See All

Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

v/Ole-Kr. Krukhaug 

Dagaliveien 49

0783 Oslo

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon